Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι τα πιο ευρέως εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα παγκοσμίως. Πάνω από 120 χώρες απαιτούν ή επιτρέπουν τώρα τη χρήση των ΔΠΧΑ. Πάνω από 7.000 δημόσιες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΠ από το 2005. Οι περισσότερες άλλες χώρες είτε υιοθετούν τα Δ.Π.Χ.Α. είτε έχουν αποφασίσει να συγκλίνουν τα εθνικά τους πρότυπα με τα ΔΠΧΑ.

Το πενθήμερο αυτό μάθημα παρέχει μια αυστηρή και λεπτομερή επισκόπηση όλων των σημαντικών τεχνικών απαιτήσεων των ΔΠΧΑ και περιλαμβάνει ενδεικτικές οικονομικές καταστάσεις, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα, κάλυψη των σημαντικότερων ΔΠΧΑ και διαδραστική συμμετοχή των αντιπροσώπων. Εκτός από την ανασκόπηση των ισχυόντων ΔΠΧΑ, οι εκπρόσωποι των μαθημάτων λαμβάνουν επίσης ενημέρωση σχετικά με τα νέα σημαντικά πρότυπα επί εσόδων, μισθώσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων και τον πιθανό αντίκτυπο της υιοθέτησής τους.

115495_InternationalFinancialReportingStandardsIFRS.jpg

Στόχοι

 • Προσδιορίστε τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,
 • Περιγράψτε τη δομή και τα στοιχεία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
 • Προσδιορίστε τους επιχειρηματικούς πιθανούς κινδύνους και ξεκινήστε σχέδια για να τα διαχειριστείτε σωστά
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελέγχου ενεργητικού,
 • Εξηγήστε τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων ελέγχου περιουσιακών στοιχείων.

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των διευθυντών, των μετόχων, του διοικητικού συμβουλίου, των εποπτών και άλλων που διαχειρίζονται ή ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Ενότητες

Ημέρα 1

Εισαγωγή στα ΔΠΧΑ

 • Σύντομο ιστορικό των ΔΠΧΑ
 • Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Μέθοδος εύλογης αξίας (ΔΠΧΑ 13)

Περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων των ΔΠΧΠ

 • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (ΔΛΠ 1)
 • Κατάσταση ταμειακών ροών (ΔΛΠ 7)
 • Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα (ΔΛΠ 8)
 • Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (ΔΛΠ 10)
 • Επιχειρησιακοί τομείς (ΔΠΧΑ 8)
 • Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24)
 • Κέρδη ανά μετοχή (ΔΛΠ 33)
 • Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΔΛΠ 34)
 • Διακοπείσες δραστηριότητες (ΔΠΧΠ 5)

Ημέρα 2

Περιουσιακά στοιχεία

 • Αποθέματα (ΔΛΠ 2)
 • Ακίνητα, εγκαταστάσεις
 • Κόστος δανεισμού (ΔΛΠ 23)
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 38)
 • Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (ΔΛΠ 36)
 • Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (ΔΠΧΠ 5)
 • Πάγιο ενεργητικό

Ημέρα 3

Υποχρεώσεις

 • Μισθώσεις (ΔΛΠ 17, ΜΕΔ-27 και ΔΕΕΧΠ 4)

Ενημέρωση σχετικά με το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις

 • Παροχές σε εργαζόμενους (ΔΛΠ 19)
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 37)
 • Πληρωμή με βάση την αξία των μετοχών (ΔΠΧΑ 2)

Ημέρα 4

Χρηματοοικονομικά μέσα

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, αντιστάθμιση και παράγωγα (ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 9)
 • Ανακοινώσεις χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 7)

Φόρος εισοδήματος

 • Φόροι εισοδήματος (ΔΛΠ 12)

Ημέρα 5

 • Αναγνώριση εσόδων
 • Έσοδα (ΔΛΠ 18, Διερμηνεία 13 και 18)
 • Συμβάσεις κατασκευής (ΔΛΠ 11)
 • Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (ΔΠΧΑ 15)
 • Θέματα σε ξένο νόμισμα
 • Οι επιδράσεις των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες (ΔΛΠ 21)
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε34 περισσότερα μαθήματα αποConvertas »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 26, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,695 USD
ΦΠΑ για ένα εργαστήριο πέντε ημερών που θα διεξαχθεί σε χώρο συνεδρίων του ξενοδοχείου στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών, το μεσημεριανό και το καφέ.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Άλλη