Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

* Εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και του προσδιορισμού των απαραίτητων γνωστοποιήσεων

* Καθορισμός της διαδικασίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. και προσδιορισμός των εξαιρέσεων και εξαιρέσεων για πρώτη φορά υιοθεσίας. Εξηγήστε πώς εφαρμόζονται οι αρχές αναγνώρισης και μέτρησης του Πλαισίου ΣΔΛΠ σε κάθε λογιστικό πρότυπο

* Να αναφερθούν τα πρότυπα που απαιτούν ή επιτρέπουν τη χρήση της αποτίμησης της εύλογης αξίας, να προσδιορίζεται ο τρόπος μετρώσης της εύλογης αξίας και να διευκρινίζεται πού αναγνωρίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας

* Εφαρμογή των νέων προτεινόμενων προτύπων στα έσοδα, τις μισθώσεις και τα χρηματοοικονομικά μέσα

- για περισσότερες πληροφορίες: Convertas .org

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε34 περισσότερα μαθήματα αποConvertas »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αυγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιαν. 2020

Άλλη